Subsidie-aanvragen

Criteria en Procedure:

Onderzoekvoorstellen moeten voldoen aan de volgende criteria:

Er zijn twee subsidierondes per kalenderjaar. Deadlines voor het indienen van reguliere aanvragen zijn 15 maart en 15 oktober”. Subsidieaanvragen voor onderzoek verricht door studenten kunnen voortdurend worden ingediend.

 • Het onderzoek wordt verricht in de tropen¹.
 • Er zijn geen beperkingen in onderzoekdisciplines en onderwerpen.
 • De aanvrager (zelf uitvoerder of begeleider) is gepromoveerd en primair verbonden aan een Nederlands instituut. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de aanvrager, een promovendus of een MSc-student.
 • De aanvrager heeft een aantoonbaar goede samenwerking met onderzoekers in het tropische gastland.
 • De gevraagde subsidie dient ter bekostiging van het uitvoeren van veldwerk in de tropen met als doel het verzamelen van data (waarnemingen, metingen, interviews, fotografie, filmen, geluidsopnamen, het nemen van monsters, etc.). Hiervoor moeten de daarvoor geldende internationale en lokale regels en wetten worden gevolgd.
 • De aanvraag wordt zo vroeg mogelijk ingediend vooraf aan het begin van de veldwerkperiode (dus niet na aanvang van de heenreis).
 • Een onderzoeker kan jaarlijks tot maximaal €2.000 aanvragen voor onderzoek uitgevoerd door stafleden, postdocs of promovendi en maximaal €700 voor MSc-studenten.
 • Het onderzoekvoorstel dient te voldoen aan de gangbare eisen van wetenschappelijke kwaliteit en (financiële) haalbaarheid.
 • Gezien de zeer bescheiden middelen van de Treub-Maatschappij kunnen als regel alleen de beste aanvragen worden gehonoreerd. De kwaliteit en prioritering worden beoordeeld tijdens een halfjaarlijkse ledenvergadering. Aanvragen voor MSc studenten worden beoordeeld door het bestuur.
 • Over afgewezen voorstellen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Het toegekende subsidie wordt uitgekeerd na ontvangst van een verslag (voor publicatie op de website van de Treub-Maatschappij) en een overzicht (PDF-format) van de werkelijk gemaakte kosten met de daarbij horende bewijsstukken.

¹) Verblijf van onderzoekers uit de tropen die naar Nederland komen wordt niet gefinancieerd.

Subsidieaanvraagformulier